•  

    Sotsioloogid Kadri Täht ja Triin Roosalu

Tallinna Ülikooli sotsioloogide juhitav teadusprojekt “Soolise palgalõhe vähendamine” (REGE – “Reducing the Gender Wage Gap”) aitas mõista põhjuseid, miks Eestis on Euroopa suurim lõhe naiste ja meeste palkade vahel.

Kuna senised analüüsid ei leidnud selgeid põhjendusi, miks meeste ja naiste palgad Eestis sedavõrd erinevad, tellis Sotsiaalministeerium palgalõhe põhjuste selgitamiseks Eesti teadlastelt põhjalikumad uuringud.

Soolise palgalõhe selgitamiseks kasutati statistilist andmeanalüüsi ning kvalitatiivseid meetodeid ning uuring on varasematest oluliselt detailsem. Loe projekti  lõppraportit SIIT.

Uuringute tulemuste põhjal on välja töötatud soovitused ja vahendid: (digi)lahendused, mis võimaldaksid riigil, tööandjal ning töötajal teadlikult ja teadmistepõhiselt teadvustada ja vähendada palgalõhet ja seeläbi soolist ebavõrdsust ning naiste ja laste vaesust.

  •  

    Professor Marge Unt

Projekti käigus on seni ära seletatud umbes 40% palgalõhest ehk üle kahe korra enam võrreldes varasemate uuringutega.

On selgunud, et Eesti suurt palgalõhet veavad kõrgelt tasustatud mehed, kes töötavad välisomanduses olevates ettevõtetes.

Naiste ja meeste palgaerinevused on suuresti põhjustatud tööturu segregatsioonist ehk inimese ametist, ettevõtte tegevusalast, töötaja haridustasemest, ettevõtte asukoha maakonnast.

Palgalõhe püsib paljude stereotüüpsete, sageli teadvustamata valikute tõttu, aga ka tänu levinud eksiarvamustele, näiteks, et üksik tööandja ei saa midagi teha, kui turg dikteerib ametikoha palgataseme.

Eesti sooline palgalõhe on viimastel aastatel vähenenud peamiselt seoses miinimumpalga tõusuga, samuti seoses kultuuritöötajate, haridus- ja meditsiinitöötajate palkade tõusuga.

 

Infot projekti peamistest leidudest ja  lühikokkuvõtted uuringutest leiab siinselt koduleheküljelt tulemustest ning meediakajastustest.  

Jälgi ka TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuse Twitteri kontot ja Facebooki lehte.

Projekti tellija on Sotsiaalministeerium, eelarve 615 789 eurot ning rahastaja Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri programmi RITA raames. Projektis osalevad Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Statistikaameti esindajad, koostööd teeme veel Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga ja ettevõttega CV-Online.

Kontakt: regeprojekt@tlu.ee